Return to site

VOLUTOX IN CHINA

EVENT IN CHINA

很荣幸【VOLUTOX & DERMA31°中国】在中国的第一场品牌活动就携手TESLA、中粮·瑞府两个行业翘楚,作为活动的协办方,特别感谢各品牌方对我们的肯定,感谢各品牌方工作人员的努力。

broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image